Nederlands ภาษาไทย Engrish
           
หน้าแรก บุคคลากร กิจกรรม ข่าวบริการ ร.ร.วันอาทิตย์ ติดต่ิอ มุมบำเพ็ญกุศล พระธรรมทูต ไวยาวัจกร Admin
 

 

วัดพุทธวิหารได้ก่อตั้งขึ้น ปี 1982 (พ.ศ.๒๕๒๕) โดย พระครูไกรสรวิลาศ (พระมหาธีรพันธ์ เมตฺตาวิหารี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ) ตั้งอยู่ที่ถนน Prinsengracht ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ต่อมามีผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้น สถานที่คับแคบเกินไป จึงได้ย้ายไปที่ ถนน St.Pieterspoorsteeg 29 โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นเป็นองค์อุปถัมภ์ ต่อมาเมื่อมีประชาชนสนใจเพิ่มมากขึ้นจึงได้ซื้อฟาร์มขนาดใหญ่ ที่ Den lip อาณาบริเวณทวิสก์ (Twiske) ซึ่งเป็นที่เหมาะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับสนับสนุนจาก ชาวไทย ชาวจีน ชาวดัตช์ รวมทั้งชนชาติอื่น ๆ ที่สนใจพระพุทธศาสนา ใน ปี 1995 (พ.ศ.๒๕๓๘) เกิดอุทกภัยหิมะตกติดต่อกันยาวนาน๓เดือน ทำให้อาคารเกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงตัดสินใจขาย แล้วซื้อที่แห่งใหม่ ในปี 1997 (พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ Papaverweg 7C, 1032 KD Amsterdam และได้ดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาเรื่อยมาจนถึงปี 2006 (พ.ศ.๒๕๔๙)ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้สิ่งก่อสร้างและสิ่งของภายในเสียหายเป็น อย่างมาก ยากต่อการบูรณปฏิสังขรณ์ได้ ทางวัดจึงได้ตัดสินขายอีกครั้ง แล้วได้มาซื้อที่แห่งใหม่ ณ Zuideinde 120, 1121 DH Landsmeer Amsterdam ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน ต่อ มาพระครูไกรสรวิลาศ (พระมหาธีรพันธ์ เมตฺตาวิหารี) เจ้าอาวาสได้มรณภาพในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของพระครูไกรสรวิลาศ โดยพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระมหาจำเริญ เขมวีโร ป.ธ.๗, พ.ธบ.,บ.ศม.(นเรศวร) มาเป็นประธานสงฆ์ เพื่อดูแลวัดพุทธวิหาร สืบไป 


วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่ง เสริมการศึกษาทั้งภาษาดัตช์และไทย ใส่ใจประเพณีวัฒนธรรมไทย ไม่ฝักใฝ่การเมืองศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยประสานความร่วมมือกับราชการท้องถิ่นและราชการไทย องค์กรภาคเอกชนต่างๆ ภายใต้กฎหมายของฮอลแลนด์และความยินดีของเพื่อนบ้าน


วัตถุประสงค์ (Objective) 
๑.เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา สืบสาน และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๒.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
๓.เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ
๔.เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
๕.เพื่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยใจสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไรเครื่องตอบแทน


พันธกิจ (Mission) 
๑.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาดัตช์ให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนคนไทย และส่งเสริมการเรียนภาษาไทยแก่เด็กลูกครึ่งไทยดัตช์ และชาวดัตช์ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรไทย
๓.ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งในและนอกสถานที่
๔.ส่งเสริมอาชีพสุจริตแก่แม่บ้าน เช่น ทำอาหารไทย นวดแผนไทย เป็นต้น
๕.เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาษาไทย ดัตช์ และอังกฤษ
๖.บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนทั่วไป ๗.ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้าน ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ หน่วยงานเอกชนต่างๆ หน่วยงานราชการไทยและฮอลแลนด์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิปวีดีโออัตชีวประวัติพระครูไกรสรวิลาศ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธิวิหาร (พ.ศ.๒๔๘๕-พ.ศ.๒๕๕๐)

 

วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
Buddhavihara Temple Amsterdam
Leeghwaterpark 7, 1445 RA Purmerend, Noord-Holland, The Netherlands
Tel +31(0)299774304